Kancelaria jest czynna :

od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 do 16:00
Dyżur komornika : środa 13:00-16:00

Konto dla wpłat :

PKO BP

04 10204795 0000 9002 0138 2191

Nasz licytacje i obwieszczenia

Właściwość

(…)

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

(art. 10 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r.o komornikach sądowych Dz.U. z 2018 r. poz. 771).

Zakres właściwości miejscowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Witolda Brzeźniaka  w egzekucji z nieruchomości obejmuje obszar właściwości w/w Sądu Rejonowego w Szczecinie.

(…)

Art.8 ust. 11 W razie podejmowania przez komornika wybranego przez wierzyciela czynności poza swoim rewirem komorniczym wydatki obejmujące diety przysługujące osobom zatrudnionym w kancelarii komornika i uczestniczącym w tych czynnościach, koszty przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz koszty transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, chyba że wyrazi on zgodę na obciążenie go innymi wydatkami określonymi w art. 39 ust. 2. Wydatki te obciążają wierzyciela niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych. Nie wlicza się ich do kosztów egzekucji obciążających dłużnika.