OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1S/00198052/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Witold Brzeźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-04-2019r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: Lokal składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, 2 pomieszczeń gospodarczych oraz hollu. o pow. użyt. 69,68 m2,. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,31 m2.
należącej do dłużników: Alicja Irena Bobber, Wojciech Bobber
położonej: 70-733 Szczecin, Ruda 3a/9,
dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr SZ1S/00198052/5 wraz z udziałem 77/1000 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr SZ1S/00064385/0

Suma oszacowania wynosi 191 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 475,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 130,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności BP SA I O/Szczecin 04 10204795 0000 9002 0138 2191 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:30 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego Witolda Brzeźniaka ul. Klonowica 1A/4 71-241 Szczecin odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.